أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
المجتمع

Abbinamenti nueti

أمثلة من مجموعتنا

10000+ نتائج/نتيجة للبحث عن 'abbinamenti nueti'

COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI المطابقة
بواسطة
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate المطابقة
بواسطة
Gara di velocità sui MESI
Gara di velocità sui MESI المطابقة
بواسطة
Metti in ordine i mesi dell'anno
Metti in ordine i mesi dell'anno المطابقة
بواسطة
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi المطابقة
بواسطة
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
Decine e unità
Decine e unità المطابقة
بواسطة
Numeri in inglese
Numeri in inglese المطابقة
بواسطة
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE المطابقة
بواسطة
Modi di dire
Modi di dire المطابقة
بواسطة
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 المطابقة
بواسطة
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika المطابقة
بواسطة
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali المطابقة
بواسطة
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane المطابقة
بواسطة
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno المطابقة
بواسطة
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole المطابقة
بواسطة
Abbinamenti
Abbinamenti مطابقة الأزواج
بواسطة
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno المطابقة
بواسطة
Days of the week
Days of the week المطابقة
بواسطة
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI المطابقة
بواسطة
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS المطابقة
بواسطة
I mestieri
I mestieri المطابقة
بواسطة
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 المطابقة
بواسطة
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville المطابقة
بواسطة
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 المطابقة
بواسطة
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO المطابقة
بواسطة
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO المطابقة
بواسطة
I vestiti
I vestiti المطابقة
بواسطة
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE المطابقة
بواسطة
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE المطابقة
بواسطة
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA المطابقة
بواسطة
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti المطابقة
بواسطة
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! المطابقة
بواسطة
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE المطابقة
بواسطة
What`s the date today?
What`s the date today? المطابقة
بواسطة
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 المطابقة
بواسطة
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi المطابقة
بواسطة
Les nombres
Les nombres المطابقة
بواسطة
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte المطابقة
بواسطة
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 المطابقة
بواسطة
school
school المطابقة
بواسطة
VERBO POTERE
VERBO POTERE المطابقة
بواسطة
Conta i fiori
Conta i fiori المطابقة
بواسطة
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 المطابقة
بواسطة
verbo avere
verbo avere المطابقة
بواسطة
Wie spät ist es?
Wie spät ist es? المطابقة
بواسطة
Addizioni
Addizioni المطابقة
بواسطة
Personalpronomen - immagini
Personalpronomen - immagini المطابقة
بواسطة
Die Zahlen ( 0-12)
Die Zahlen ( 0-12) المطابقة
بواسطة
The  Dates
The Dates المطابقة
بواسطة
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI المطابقة
بواسطة
I numeri da 0 a 10
I numeri da 0 a 10 المطابقة
بواسطة
ANALISI GRAMMATICALE- MAESTRA ADELE BARBERIO
ANALISI GRAMMATICALE- MAESTRA ADELE BARBERIO المطابقة
بواسطة
I numeri da10 a 20
I numeri da10 a 20 المطابقة
بواسطة