أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
المجتمع

Lativo abbinamenti

أمثلة من مجموعتنا

10000+ نتائج/نتيجة للبحث عن 'lativo abbinamenti'

COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI المطابقة
بواسطة
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate المطابقة
بواسطة
Metti in ordine i mesi dell'anno
Metti in ordine i mesi dell'anno المطابقة
بواسطة
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi المطابقة
بواسطة
Abbinamenti
Abbinamenti مطابقة الأزواج
بواسطة
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE المطابقة
بواسطة
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika المطابقة
بواسطة
Modi di dire
Modi di dire المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali المطابقة
بواسطة
Numeri in inglese
Numeri in inglese المطابقة
بواسطة
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole المطابقة
بواسطة
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane المطابقة
بواسطة
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 المطابقة
بواسطة
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE المطابقة
بواسطة
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno المطابقة
بواسطة
Decine e unità
Decine e unità المطابقة
بواسطة
Days of the week
Days of the week المطابقة
بواسطة
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE المطابقة
بواسطة
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! المطابقة
بواسطة
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville المطابقة
بواسطة
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI المطابقة
بواسطة
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 المطابقة
بواسطة
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO المطابقة
بواسطة
I vestiti
I vestiti المطابقة
بواسطة
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS المطابقة
بواسطة
I mestieri
I mestieri المطابقة
بواسطة
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno المطابقة
بواسطة
What time is it?
What time is it? المطابقة
بواسطة
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO المطابقة
بواسطة
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE المطابقة
بواسطة
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 المطابقة
بواسطة
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato المطابقة
بواسطة
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti المطابقة
بواسطة
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA المطابقة
بواسطة
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE المطابقة
بواسطة
What`s the date today?
What`s the date today? المطابقة
بواسطة
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 المطابقة
بواسطة
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 المطابقة
بواسطة
Les nombres
Les nombres المطابقة
بواسطة
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte المطابقة
بواسطة
school
school المطابقة
بواسطة
VERBO POTERE
VERBO POTERE المطابقة
بواسطة
Conta i fiori
Conta i fiori المطابقة
بواسطة
articoli
articoli المطابقة
بواسطة
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi المطابقة
بواسطة
EURO e CENTESIMI - come si scrive
EURO e CENTESIMI - come si scrive المطابقة
بواسطة
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 المطابقة
بواسطة
Wie spät ist es?
Wie spät ist es? المطابقة
بواسطة
verbo avere
verbo avere المطابقة
بواسطة
Addizioni
Addizioni المطابقة
بواسطة
Trova le Frazioni!
Trova le Frazioni! المطابقة
بواسطة
 (BA-BE- BI-BO-BU)COLLEGA ALLE SILLABE INIZIALI
(BA-BE- BI-BO-BU)COLLEGA ALLE SILLABE INIZIALI المطابقة
بواسطة
orologio
orologio المطابقة
بواسطة
LE VOCALI
LE VOCALI المطابقة
بواسطة
Essere
Essere المطابقة
بواسطة