sled, slap, slam, slide, slow, slip, slug, sleep, slice, slime, slippers, sloth, sloppy, slushy, sleet, sly, sleigh, sleeve, slobber, slurp.

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الصدارة

العجلة العشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الصدارة.

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟