أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
1) mangio a) io b) tu c) Paolo 2) beve a) io b) tu c) Lisa 3) canti a) io b) tu c) Mario 4) prendi a) io b) tu c) Magdalena 5) guarda un film a) io b) tu c) Katharina 6) giochi a tombola a) io b) tu c) Emma 7) ascolti una canzone a) io b) tu c) Ivan 8) scrive la data a) io b) tu c) Amelie 9) io a) gioco b) giochi c) gioca 10) Simon a) scrivo b) scrivi c) scrive 11) tu a) canto b) canti c) canta 12) Elmin a) rido b) ridi c) ride 13) io a) cancelli b) cancello c) cancella 14) tu a) disegno b) disegna c) disegni

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الأوائل

تبديل القالب

تفاعلية