أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
sul scoiattolo salta Lo piccolo verde prato, volano grigie Le nel cielo nuvole veloci, Ieri mangiato spicchi ho tre mandarino di, nella nascosto una Ho moneta scarpa, tanto piace Mi al gelato cioccolato il.
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

مغناطيس الكلمات قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

تبديل القالب

تفاعلية