ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred,

لوحة الصدارة

حزمة تنسيقات

خيارات

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟