أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
LUCY, IL DITO OPPONIBILE, IL CONTINENTE DOVE COMPARVE L'UOMO, ARMA DA CACCIA, ARMA PER CACCIARE I PESCI, TRICERATOPO, DIPLODOCO, TELAIO, TORNIO, ESPLOSIONE INIZIALE, UOMO DI NEANDERTHAL, OTZI, AMIGDALA, CHOPPER, LA SCOPERTA PIU' IMPORTANTE, LE MANGIAVANO GLI UOMINI PRIMITIVI, PANGEA, IL CONTINENTE DOVE VISSE L'UOMO DI CRO MAGNON, PALAFITTE, FOSSILE,

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية