أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
OTTANTUNO - QUANTO FA 9 X 9 ?, TRENTASEI - QUANTO FA 9 X 4 ?, QUARANTACINQUE - QUANTO FA 5 X 9 ?, DUE - QUAL'è IL NUMERO CHE MOLTIPLICATO PER 2 DA 4 ?, NOVE - QUANTO FA 3 X 3 ?, TRENTACINQUE - QUANTO FA 5 X 7 ?, SETTE - QUAL'è IL NUMERO CHE MOLTIPLICATO PER 4 DA 28 ?, DICIOTTO - QUANTO FA 6 X 3 ?, OTTO - QUAL'è IL NUMERO CHE MOLTIPLICATO PER 6 DA 48 ?, CENTO - QUANTO FA 10 X 10 ?,
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية