أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
1) NEMO, CHE ANIMALE E'? a) UN PESCE PAGLIACCIO b) UN COCCODRILLO c) UN PAPPAGALLO COLORATO 2) DORI, DOVE VIVE? a) NEL LAGO b) NEL FIUME c) NEL MARE 3) GUIZZO, CHE ANIMALE E'? a) UNA TARTARUGA MARINA b) UNA RANOCCHIA c) UN DINOSAURO 4) DARLA, CHI E'? a) UNA BAMBINA GENTILE b) UNA BAMBINA ANTIPATICA c) UN BAMBINO BUFFO 5) BRANCHIA, DOVE VIVE? a) IN UN ACQUARIO b) IN MONTAGNA c) IN UNA CUCCIA 6) BRUTO, CHE ANIMALE E'? a) UN PESCE ROSSO b) UNO SQUALO BIANCO c) UNA MURENA 7) MARLYN, DI CHE COLORE E'? a) GIALLO b) ROSSO c) ARANCIONE 8) SCORZA, CHE FA? a) NUOTA b) VOLA c) SCAVA 9) PESCE BLOBLO', DI CHE COLORE E'? a) GIALLO b) ROSA c) CELESTE 10) AMILCARE, CHE ANIMALE E'? a) UN PELLICANO! b) UN'AQUILA c) UN DINOSAURO
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

افتح الصندوق قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

تبديل القالب

تفاعلية