أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
IO GIOCO A PALLA CON IL MIO AMICO GIOVANNI, DEVO METTERE IN ORDINE LA MIA CAMERETTA, METTO IL PIGIAMA E VADO A DORMIRE, LA MAESTRA SPIEGA LA LEZIONE, MATTEO HA REGALATO LA SUA BICICLETTA A ME, MARIA DEVE RIORDINARE LA SUA STANZA PERCHE' LA MAMMA SI ARRABBIA, METTO IL COSTUME E ANDIAMO AL MARE, HAI FINITO DI FARE I COMPITI?, CHIEDI A LUCA SE HA MANGIATO, PAPA' E' ANDATO A LAVORO MA HA DIMENTICATO IL TELEFONO.
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية