أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Questo libro è rosso., Questo gelato è buono., Questa palla è nuova., Questa macchina è blu., Quella casa è verde., Quel gatto è piccolo., Quell'albero è grande., Quello zaino è arancione.,
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية