أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Con il [Referendum] del 2 giugno votano per la prima volta anche le [donne]., Il 2 giugno gli [Italiani] festeggiano la Festa della [Repubblica]., Il 2 giugno 1946 si chiese agli Italiani di scegliere una fra queste 2 [forme] di governo: la [Monarchia] e la Repubblica..
بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية