أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
SI: La pimpa gioca con i lego, Masha sta giocando a palla, Masha e Orso fanno le linguacce, La Pimpa sta scrivendo, Minni beve il latte, La Pimpa suona la chitarra, La Pimpa va sul monopattino, Bing mangia un gelato, Peppa gioca a Golf, Orso sta dormendo, NO: Orso sta dormendo, George sta correndo, Papà Pig sta correndo, Topolino mangia la pizza, Garfield sta giocando, Topolino sta saltando, Bing sta scrivendo, Peppa sta colorando, La Pimpa sta cantando, Timon sta colorando,

GIOCHIAMO AL "VERO O FALSO"

بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية