أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Quanti anni hai?, Dove abiti?, Di dove sei?, Come ti chiami?, Quante lingue parli?, Quando sei nata?, Che lavoro fai?, Hai fratelli o sorelle?, Dove vivi?, Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?.

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

عجلة عشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية