أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Израчунај разлику најмањег парног броја осме десетице и броја 47., Од броја 83 одузми разлику бројева 31 и 16., Ивана има 45 динара.За играчку јој недостаје још 37 динара. Колико кошта играчка?, Збиру бројева 29 и 7 додај број 15., Милош је купио 58 сличица, па је залепио у албум 33, а остале је дао брату. Колико сличица није залепио у албум?, Јована је прочитала 37 страница једне књиге и остало јој је још да прочита 46 страница. Колико та књига има страница?, Од најмањег парног броја шесте десетице одузми број 38., Највећем парном броју треће десетице додај број 44., У корпи има 52 зелене и црвене јабуке. Колико је црвених јабука у корпи, ако се зна да зелених има 27?, Пекар треба да испече 72 векне хлеба. Испекао је 48. Колико још векни хлеба треба да испече?, Умањеник је 90, а умањилац збир бројева 36 и 52. одреди разлику?, На летовање је отишла група ученика, 25 дечака и 38 девојчица. Колико ученика је на летовању?, На игралишту је 15 девојчица, и 16 дечака више. Колико је дечака на игралишту?, Колико Јанко има новаца када каже да је платио играчку 35 дин. а остало му је 38 динара?, У школском хору пева 34 ученка. На полугодишту се прикључило још 18 дечака и 19 девојчица. Колико их сада пева у хору?.

tekstualni zadaci do 100

بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

عجلة عشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

تبديل القالب

تفاعلية