أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Одреди број који је за 14 већи од броја 63., Одреди број који је за 32 већи од броја 46., Одреди број који је за 13 већи од броја 25., Који је број за 23 већи од броја 52?, Који је број за 31 већи од 25?, Који је број за 57 већи од 31?, Најмањем броју 4. десетице додај претходник броја 16., Највећем парном броју шесте десетице додај најмањи непарни број треће десетице., Марко је имао 33 сличице. Од Мирка је добио још 13. Колико сличица сада има Марко?, На првој полици је 26, а на другој 31 књига. Колико има укупно књига?, Оловка кошта 21 динар, а свеска је за 24 динара скупља. Колико коштају оловка и свеска укупно?, Јелена је имала 51 динар. Од маме је добила 15, а од баке 13 динара. Колико динара Јелена има сада?, Број 26 увећај за 61, а затим збир умањи за следбеник броја 3..

Сабирање бројева (64 + 23) - вежбање

بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

افتح الصندوق قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية