أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
1) ПРОНАЂИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ. a) мачка b) брашно c) гвожђе d) водено e) дрвено f) вода 2) КОЈА ОД ДАТИХ РЕЧИ НИЈЕ ГРАДИВНА ИМЕНИЦА? a) злато b) златни c) врата d) брашно e) сећи f) водени 3) КОЈА РЕЧ ИЗ РЕЧЕНИЦЕ "Марко има спортску лопту од коже.", ЈЕ ГРАДИВНА ИМЕНИЦА. a) Марко b) има c) спортску d) лопту e) од f) коже 4) ПРОНАЂИ РЕЧ КОЈА НЕ ПРИПАДА ДАТОМ СКУПУ: ШЕЋЕР, ДРВО, СВИЛА, КУЋА, МЛЕКО a) ШЕЋЕР b) ДРВО c) СВИЛА d) КУЋА e) МЛЕКО

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

بواسطة

تبديل القالب

تفاعلية

لوحة الأوائل

أنشطة مماثلة من المجتمع

تبديل القالب

تفاعلية