dad - bàba, older brother - gēge, younger brother - dìdi, mum - māma , older sister - jiějie, younger sister - mèimei, grandpa (dad's side) - yéye, grandma (dad's side) - nǎinai , grandpa (mum's side) - wàigōng, grandma (mum's side) - wàipó, auntie - āyí, uncle - shūshu, family - jiā, person - rén, measure word for family  - kǒu, have  - yǒu , I - wǒ, you - nǐ, he/she - tā, we - wǒmen, you (plural) - nǐmen , they - tāmen, only child - dúshēngzǐ , to be called - jiào, what  - shénme, name - míngzì, how many - jǐ, years of age - suì, friend - péngyou, how old (above 10) - duōdà,

Ni Hao Ma Family member extended Pinyin-English

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?