Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 5 + 3 a) 8 b) 4 c) 10 d) 6 e) 7 f) 9 2) 10 - 7 a) 6 b) 3 c) 1 d) 4 e) 5 f) 2 3) 8 - 6 a) 5 b) 3 c) 4 d) 2 e) 9 f) 7 4) 9 - 6 a) 7 b) 2 c) 1 d) 5 e) 4 f) 3 5) 7 + 0 a) 6 b) 5 c) 7 d) 8 e) 10 f) 9 6) 7 - 2 a) 3 b) 4 c) 9 d) 6 e) 5 f) 7 7) 10 - 8 a) 5 b) 3 c) 4 d) 2 e) 1 f) 0 8) 6 + 4 a) 9 b) 10 c) 8 d) 2 e) 5 f) 3 9) 9 - 4 a) 6 b) 4 c) 5 d) 3 e) 7 f) 4 10) 8 - 4 a) 2 b) 6 c) 8 d) 10 e) 4 f) 7

Matematički avion, V.Mušnjak

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо