big - small, soft - hard, sweet - sour, old - young, quick - slow, clean - dirty, full - empty, noise - quiet, close - open, happy - sad, dark - light, cheap - expensive, beautiful - ugly, long - short,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?