Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) mangio a) io b) tu c) Paolo 2) beve a) io b) tu c) Lisa 3) canti a) io b) tu c) Mario 4) prendi a) io b) tu c) Magdalena 5) guarda un film a) io b) tu c) Katharina 6) giochi a tombola a) io b) tu c) Emma 7) ascolti una canzone a) io b) tu c) Ivan 8) scrive la data a) io b) tu c) Amelie 9) io a) gioco b) giochi c) gioca 10) Simon a) scrivo b) scrivi c) scrive 11) tu a) canto b) canti c) canta 12) Elmin a) rido b) ridi c) ride 13) io a) cancelli b) cancello c) cancella 14) tu a) disegno b) disegna c) disegni

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо