1) Je suis ......... a) petite b) petit 2) tu es............ a) bell b) belle c) bellllleeee 3) tu as........... voiture rouge a) un b) une 4) J'....... un abre a) ai b) suis c) as 5) Ben.....stupid a) est b) as c) estttt 6) ...'suis Thomas a) je b) j

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?