Създаване на по-добри уроци по-бързо
1 сричка: лед, зъб, зар, парк, мост, 2 срички: маса, балон, маркер, шапка, ухо, 3 срички: салата, самолет, кенгуру, обувки, магаре,

Преброй сричките

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо