1) Какво назоваваме с прилагателните имена? a) дейности и състояния на предметите b) предмети, природни явления, чувства.. c) признаци и качества на предметите 2) С какви въпроси се откриват съществителните имена? a) Какво прави? Какво правят? b) Какво е това? Кой е това? c) Какъв? Каква? Какво? Какви? 3) Коя дума е глагол? a) студен b) студ c) студува 4) Коя дума е съществително име? a) гладува b) гладен c) глад 5) На кой ред всички думи са прил. имена? a) бърз, бързина, забързан b) млад, младолик, младее c) стар, остарял, застаряващ 6) На кой ред словосъчетанието е в ср. р., ед. ч.? a) палави момчета b) палави деца c) палаво момиче 7) На кой ред словосъчетанието е в ж. р., мн. ч.? a) любознателни ученици b) любознателни девойки c) любознателни момичета 8) На кой ред прил. имена са написани правилно? a) не щастен, конни, бърз b) лунно, близка, грацски c) детски, каменно, кестеняв 9) На кой ред същ. имена са написани правилно? a) покрив, забратка, бележка b) книжка, грозд, триколйор c) кубче, пантоф, ядка 10) На кой ред iсъщ. имена са написани правилно? a) ваздух, обида, гълаб b) височина, параход, въпрос c) стабло, чесовник, съсед 11) На кой ред същ. имена са написани правилно? a) замак, бухал, чехъл b) плясък, удар, ъгъл c) центар, пясак, кокал 12) На кой ред глаголите са написани правилно? a) берат, мълча, четеме b) спим, растат, мета c) пишем, кръжът, мажа 13) Колко правописни грешки има в изречението? Моштен вятар счупи клоните на дръфчетата в гурата. a) три b) четири c) пет 14) Колко прил. имена има в изречението? Топлото слънце погали с нежните си лъчи разцъфналите цветя в градския парк. a) две b) три c) четири 15) В кое изречение думата СЛАДКО е прил. име? a) Иво яде сладко от ягоди. b) Петя сладко си похапва торта. c) Майката се усмихна на своето сладко бебе. 16) В кое изречение има правописна грешка?   a) Утре ние с кака ще перем дрехите. b) През лятото с баба берем и сушим билки. c) След като се наспиме, с батко ще излеземе на разходка. 17) В кое изречение НЯМА правописна грешка? a) Петйо и Златко са второкласници. b) Те са много добри приятели. c) Двамата обичат да играят футбол на площатката. 18) Кои думи правят описанието по-образно и въздействащо? a) съществителните имена b) прилагателните имена c) глаголите

Части на речта - обобщение, 2. клас

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?