Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) ЧЕРНА КАНЯ ОБИТАВА ГОРИСТИ И ХЪЛМИСТИ МЕСТНОСТИ ДО 1000м.н.в. УЯЗВИМ ВИД ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ. СТАТУСЪТ В ЕВРОПА Е РЯДЪК. 2) МОРСКИ ОРЕЛ ОБИТАВА ГОРИ, ЧЕСТО ПОКРАЙ МОРЕТО, РЕКИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОДОЕМИ. УЯЗВИМ ВИД ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ. СТАТУСЪТ В ЕВРОПА Е УЯЗВИМ. 3) МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ ОБИТАВА ГОРИ, ЛИВАДИ, НИВИ, БЛАТИСТИ ОБЛАСТИ. УЯЗВИМ ВИД ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ. СТАТУСЪТ В ЕВРОПА Е РЯДЪК. 4) ЦАРСКИ ОРЕЛ ОБИТАВА ГОРИ И ПЛАНИНИ, ЧЕСТО В БЛИЗОСТ ДО ПАСИЩА И РЕКИ. ВИДЪТ В ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ И Е ВПИСАН КАТО КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН. СТАТУСЪТ В ЕВРОПА Е УЯЗВИМ, СВЕТОВНО ЗАСТРАЩЕН. 5) ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД ОБИТАВА ПЛАНИНСКИ ОБЛАСТИ, СКАЛИ. ЗАСТРАШЕН ВИД, ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ. СТАТУСЪТ В ЕВРОПА Е ЗАСТРАШЕН.  6) БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД ОБИТАВА ПЛАНИНИ, СКАЛНИ ПРОЛОМИ В ДОЛИНИ НА РЕКИ. ЗАСТРАШЕН ВИД, ВКЛЮЧЕН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ. СТАТУС В ЕВРОПА - ЗАСТРАШЕН. 7) ЧЕРЕН ЛЕШОЯД ОБИТАВА НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ОТ ЧОВЕКА ПЛАНИСКИ МЕСТНОСТИ. В БЪЛГАРИЯ Е БИЛ ИЗЧЕЗНАЛ ВИД, КОЙТО Е ВЪЗСТАНОВИЛ ОБАЧЕ СТАТУСА СИ И ВЕЧЕ ИМА ГРУПАОТ 6-8 ИНДИВИДА В РЕЗЕРВАТ "ВЪЛЧИ ДОЛ", А ЗА ЕВРОПА Е УЯЗВИМ. 8) ОСОЯД ОБИТАВА ШИРОКОЛИСТНИ, СМЕСЕНИ И ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ. В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА Е ВПИСАН КАТО УЯЗВИМ ВИД. 9) БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА ОБИТАВА ОТКРИТИ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ. В БЪЛГАРИЯ Е ВПИСАН КАТО КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН, А В ЕВРОПА КАТО РЯДЪК. 10) ВЕЧЕРНА ВЕТРУШКА ОБИТАВА ОТКРИТИ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ. ВПИСАН В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ КАТО КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН, А В ЕВРОПА КАТО РЯДЪК.

ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

от

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо