xiàn zài - 现在, jīn tiān - 今天, míng tiān - 明天, zuó tiān - 昨天, jīn nián - 今年, míng nián - 明年, qù nián - 去年, shēng rì - 生日, duō shǎo - 多少, kuài - 块, tài guì - 太贵, le - 了, mǎi - 买, bēi - 杯, xǐ huan - 喜欢, xué xiào - 学校, xīng qī - 星期,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?