Correct: 英国 yīngguó, 法国 fǎ guó, 苏格兰 Sūgelán, 国 guó, 威尔士 wēi'ěrshì, 英格兰 Yīnggélán, 爱尔兰 ài ěr lán, 美国 🇺🇸  měi guó, 德国🇩🇪 dé guó, 中国🇨🇳 zhōng guó, 韩国🇰🇷 hán guó, 人 rén person/people, 我 Wǒ I/me, 是 shì to be verb , 你 nǐ you, 哪 nǎ/něi which, Incorrect: 德国 dé guó, 美国 měi guó, 英格兰 Yīnggélán, 中国 zhōng guó, big rén, 爱尔兰 ài ěr lán 🇰🇷, 韩国 hán guó, 苏格兰 Sūgelán 🇨🇳, 英国 yīngguó 🇫🇷, 法国 fǎ guó 🇨🇳, 韩国 hán guó 🇺🇸, 我 Wǒ you, 你 nǐ I/me, 哪 nǎ/něi country, 国 guó person/people, 是 shì you,

Jinbu 2 国家和国籍 countries and nationalities

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?