1) Цилиндърът е : a) тяло b) фигура c) нито фигура, нито тяло d) предмет e) вид призма 2) Тяло с две основи-еднакви кръгове се нарича: a) призма b) пирамида c) кълбо d) цилиндър e) паралелепипед 3) Цилиндъра прилича на призмата по формулата: a) B b) S1 c) P d) S 4) Предмет с форма на цилиндър е : a) колба b) сладоледена фунийка c) шапка на клоун d) шапка на готвач e) балон 5) Цилиндърът има .............................повърхнина: a) сферична b) околна c) цилиндрична d) осева 6) Цилиндър са пилучава при завъртането на : a) квадрат b) триъгълник c) трапец d) правоъгълник 7) Височината на цилиндъра е негова: a) основа b) ос c) развивка d) дължина 8) Цилиндричната повърхнина на цилиндъра има форма на : a) кръг b) многоъгълник c) ромб d) квадрат e) триъгълник f) правоъгълник 9) Височината на цилиндъра е успоредна и равна на неговата: a) апотема b) основа c) ос d) образуваща e) дължина f) развивка

Цилиндър

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?