G(Line), A (space), B, C, D, E, F, G (space), A (line), clef Symbol.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?