Създаване на по-добри уроци по-бързо
flood, draught, earthquake, hurricane, tornado, voclanic eruption, forest fire, tsunami, lightning ,

Unscramble the words of natural disasters

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо