Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Sylvia is doing her exercises in the palace garden. a) true b) false 2) Sylvia is wearing a black track suit. a) true b) false 3) Sylvia meets Bob and Muzzy at six. a) true b) false 4) Sylvia, Bob and Muzzy hide behind a tree. a) true b) false 5) It's raining when Bob and Muzzy go to the small house. a) true b) false 6) The king working in the garden. a) true b) false 7) Sylvia has a real headache. a) true b) false 8) The queen tells Sylvia to stay in her room and rest. a) true b) false 9) Sylvia is playing tennis and going skating. a) true b) false

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо