Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) He doesn't like carrots.  a) b) 2) She likes cakes!  a) b) 3) Peter likes water.  a) b) 4) She likes cheese.  a) b) 5) Paul doesn't like grapes.  a) b) 6) My friend doesn't like orange juice.  a) b) 7) Sam doesn't like crisps. a) b) 8) My sister likes sandwiches. a) b) 9) Henry ________ fried potatoes. a) DOESN'T LIKE b) LIKES 10) Sarah _____________ broccoli. a) DOESN'T LIKE b) LIKES

doesn't like/likes

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо