Създаване на по-добри уроци по-бързо
I - my, you - your, he - his, she - her, It - its, we - our, they - their,

Pronouns vs. Possessive adjectives

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо