1) Hello. My ____ is Jennifer. a) hello b) name c) what 2) Nice to _____ you. a) feet b) meet c) name 3) _______. Nice to meet you. a) Help. b) Goodbye. c) Hello. 4) What's _____ name? a) your b) you c) is 5) My name ___ Suzanne. a) is b) us c) as 6) Nice to meet you. ____ name is Habib. a) meet b) I c) My 7) _______'s your name? a) Where b) What c) Wot 8) Nice ___ meet you. My name is Peter. a) to b) it c) at 9) Hello. _____ to meet you. a) Name b) Nice c) Nose 10) Hi! My ______ is Olga. Nice to meet you! What's ____ name? a) nice / name b) nice / you c) name / your

Quiz Introductions: Pre-Entry

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?