Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) There are ...... bananas. a) a lot of b) lot of c) much 2) There isn't ...... juice in the bottle. a) much b) many c) any 3) There is ..... water in the jug. a) a lot of b) many c) any 4) There aren't ..... strawberries on the table. a) much b) many c) any 5) How ..... apples are there in the tree? a) many b) much c) any 6) There isn't ..... flour in the bowl. a) any b) much c) many 7) How ..... tea is there in the cup? a) much b) any c) many 8) Peter has got .... friends. a) a lot of b) lot of c) much 9) I've got .... sugar in the cupboard. a) much b) a lot of c) many 10) There aren't .... burgers. a) lot of b) many c) a lot of

much, many, a lot of

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо