Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо