Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: he, she, me, go, so, we, Incorrect: flag, ship, got, fun, plum, dot,

Open and Closed Syllable

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо