Създаване на по-добри уроци по-бързо
baker's , bookshop, butcher's, clothes shop, dry cleaner's, electronics shop, greengrocer's, hairdresser's, internet cafe , chemist's, newsagent's, shoe shop, sports shop, supermarket,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо