tall - short, fat - thin, intelligent - stupid, expensive - cheap, fast - slow, new - old, interesting - boring, beautiful - ugly,

adjectives / opposites

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?