1) متعناه a) ق b) ث c) ت d) ل 2) اءتوا a) ع b) ء c) غ d) س 3) خللها a) ا b) س c) ل d) ح 4) شجرها a) خ b) ح c) ج d) ف 5) برهانكم a) ز b) ر c) د d) ك 6) لمنجوهم a) ن b) م c) و d) ه 7) خطبكما a) ط b) ظ c) خ d) ص 8) يستقدمون a) س b) ش c) ق d) ي 9) تنهرهما a) ت b) ن c) ز d) ر 10) شيخ a) ت b) ي c) ق 11) فدمرنها a) ذ b) د c) م d) ر 12) معروفة a) ع b) ء c) غ d) ف

Letter recognition - Find the second letter of the word

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?