1) What is 9000x2? a) 18000 b) 1800 c) 180 d) 18 2) 7x0 + 89 x 1 + 50 - 0 a) 1390 b) 139 c) 1 d) 3 e) 0 f) 9 3) 6799+0+5+6+0+1+2-13 a) 6 b) 8 c) 0 d) 1 e) 3 f) 6813 4) 97x9 a) 0 b) 97 c) 9 d) 873 e) 8730 f) 87 5) 54x1+6+9-1 a) 68 b) 680 c) 6 d) 8 e) 0 f) 68/10 6) 6+58x2-6+5 a) 1210 b) 12 c) 121 d) 1 e) 10 f) 0 7) Ethan has 30%, Miow has 90% and Mo has 12%. How much does Miow have in fraction? a) 990 b) 90 c) 90% d) 9/10 e) 10/9 f) 0 8) 36x2 a) 72 b) 62 c) 36 d) 2 e) 0 f) None of the options 9) 90x0 a) 0 b) 90 c) 01 d) 9 e) None of these f) All of these 10) 80+4-5+1x2+0 a) 16 b) 160 c) 0 d) 1 e) 6 f) None of these 11) 9+4 a) 3 b) 1 c) 0 d) 4 e) 9 f) 13 12) 50x3 a) 0 b) 5 c) 150 d) 1 e) 09 f) 15 13) 91x1 a) All of these b) 0 c) 910 d) 9 e) 91 f) 1 14) 0+0 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 6 f) 7 15) 25 x 10 a) 259 b) 25 c) 2500 d) 250 e) 0 f) 10 16) 57 x 7 a) 57 b) 7 c) 399 d) 3990 e) 0 f) 577 17) 7x2 a) 14 b) 9 c) 63 d) 5 e) 0 f) Q 18) 5 divided by 100 a) 50 b) 500 c) 0 d) 0.05 e) 05 f) 5 19) 1x1 a) 1 b) 2 c) 3 20) 45 divided by 10 a) 5 b) 4510 c) 4.5 d) 4 e) 5.4 f) 45 21) 96 divided by 100 a) None of these b) 96100 c) 100 d) 96 e) 0.96 f) All of these

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?