1) Respiration using oxygen a) Fermentation b) Water, Carbon Dioxide and Energy c) Anaerobic d) Aerobic 2) Reactants in aerobic respiration a) Glucose + Oxygen b) Carbon Dioxide + water c) Glucose d) Lactic Acid 3) Products of aerobic respiration a) Mitochondria b) Fermentation process c) Glucose and Oxygen d) Water, Carbon Dioxide and Energy 4) Reactants for aerobic respiration a) Aerobic b) Ethanol and Carbon Dioxide c) Lactic acid and energy d) Glucose and Oxygen 5) The equation for aerobic respiration is... a) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O b) C5H10O5 + 5O2 → 5CO2 + 5H2O c) C6H10O5 + 6O2 → 6CO2 + 5H2O 6) The part of the cell respiration happens in a) Mitochondria b) Respiration c) Lactic acid and energy d) Aerobic 7) How our body gets energy a) Fermentation b) Fermentation process c) Glucose and Oxygen d) Respiration 8) Molecule that stores energy for later release a) DNA b) ATP c) Glucose d) Oxygen 9) Glucose has the formula a) C10H10O6 b) C6H10O6 c) C6H12O6

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?