The umbrella is on the door., The dog is in the bed., The car is under the window., The apple is under the desk., The panda is on the sofa., The cup is on the table..

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?