pián - 便宜 , biàn - 方便, chà - 差不多 , chā - 时差, chāi - 出差, zhe - 看着呢 , zháo - 着急, gàn - 干坏事 , gān - 干净, hái - 还有 , huán - 还书, jià - 暑假 , jiǎ - 假设, zāng - 脏衣服 , zàng - 心脏, xìng - 高兴 , xīng - 兴奋, zhǎng - 生长, cháng - 长城, dào - 倒水 , dǎo - 倒霉, zhòng - 种花 , zhǒng - 种子, shě - 舍不得 , shè - 宿舍, yuè - 音乐 , lè - 快乐,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?