Създаване на по-добри уроци по-бързо
Igaz: Van olyan törtalakban felírható szám, amely egész szám., Van olyan törtalakban felírható szám, amely végtelen szakaszos tizedestört alakban is felírható., Minden racionális szám felírható törtalakban., Minden racionális szám felírható véges vagy végtelen szakaszos tizedestört alakban., Hamis: Van olyan irracionális szám, amely felírható két egész szám hányadosaként., Van olyan racionális szám, amely végtelen nem szakaszos tizedestört alakban írható fel., Minden tizedestört alakban felírható szám felírható két egész szám hányadosaként., A nulla se nem racionális, se nem irracionális szám.,

Kategóriakvíz1-racionális számok

от Анонимен

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо