1) تاءمفتوحة a) بيت b) سلحفاة c) مدرسة d) كرة 2) تاء مربوطة a) حوت b) كتكوت c) كرة d) توت 3) تاء مفتوحة a) ذرة b) حديقة c) سلحفاة d) عنكبوت 4) تاء مربوطة a) ذرة b) حيوانات c) حوت d) بنت 5) تاء مفتوحة a) بحيرة b) توت c) فاكهة d) شجرة 6) تاء مربوطة a) توت b) عنكبوت c) مدرسة d) بيت

التاء المفتوحة والتاء المربوطة

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?