Създаване на по-добри уроци по-бързо
nastala Judita , Bitka kod Nikopolja, Zadarski mir, dolazak Anžuvinaca - Karlo I., stvorena personalna unija -Koloman, sabor u Križevcima, tiskarski stroj, prodaja Dalmacije, Povelja bana Kulina, Zlatna bula Bele IV., Zlatna bula Andrije II., Vinodolski zakonik.

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо