Създаване на по-добри уроци по-бързо
Full stop - Used at the end of a sentence, Comma - Used in lists and for pauses, Question mark - Used for a question, Exclamation mark - Used to show excitement or someone shouting, Apostrophe - Used for possession and omission, Capital letter - Used at the start of a sentence and for a name, Speech marks - Used to show what someone speaks,

Level 4 punctuation

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо