Създаване на по-добри уроци по-бързо
adeo - I approach, arcesso - I summon, ars, artis (f) - art, crudelis - cruel, denique - finally, despero - I despair, doctus, a, um - learned, domus, domus (f) - home, infero, inferre, intuli - I bring in/on, libero - I set free, luna, lunae (f) - moon, mors, mortis (f) - death, oculus, oculi (m) - eye, persuadeo - I persuade, pessimus, a, um - worst, relinquo - I leave, sicut - like, tam - so, tempto - I try, vulnus, vulneris (n) - wound, viginti - twenty, triginta - thirty, quadraginta - forty, quinquaginta - fifty,

SAS Stage 20 Latin Vocabulary

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо