Създаване на по-добри уроци по-бързо
Alegorija - proširena metafora, Poredba - uspoređivanje pojmova, Inverzija - obrnut poredak riječi, Gradacija - Nađite me, vežite me, spalite moje sjećanje, zakopajte moje sunce..., Hiberbola - Imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine..., Epitet - Olovne i teške snove snivaju..., Asonanca - ponavljanje samoglasnika, Aliteracija - ponavljanje suglasnika, Onomatopeja - Klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči,

Lirika- izražajna sredstva

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо